Juridische hulpverlening

Algemene voorwaarden

Hieronder leest u onze algemene voorwaarden. U ontvangt deze ook op papier tijdens het eerste intakegesprek.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Law Book is een eenmanszaak waarin Nikki en Joey O. cliënten van gratis juridisch advies voorzien op het gebied van o.a. arbeidsrecht, huurrecht, incasso's, strafrecht en consumentenrecht.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met Law Book worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht in het intakegesprek aan cliënt overhandigd, zijn te raadplegen op www.law-book.com en liggen ter inzage bij Law Book, gevestigd te Zwijndrecht 3332 NL aan de Eemstein 310. 


Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

1. Een overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever aan Law Book de mondelinge of schriftelijke opdracht geeft om de desbetreffende diensten te verrichten.

2. De overeenkomst van opdracht wordt bevestigd door middel van ondertekening van de algemene voorwaarden door opdrachtgever en een medewerker van Law Book. 

3. Een nieuwe overeenkomst van opdracht komt tot stand zodra cliënt besluit een vervolgopdracht te geven aan Law Book naar aanleiding van het eerste advies. 

4. Een vervolgopdracht kan bestaan uit het opstellen en indienen van schriftelijke stukken. Deze opdracht valt niet meer binnen het gratis eerste advies.

5. Law Book is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. 

6.  Law Book staat niet in voor het  bereiken van enig beoogd resultaat.


Artikel 3 Identificatieplicht en informatieverstrekking

1. Law Book is o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (= Wwft) verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. Law Book kan in voorkomende gevallen van opdrachtgever verlangen alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan haar ter beschikking te stellen. Law Book is, totdat bedoelde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

2. Opdrachtgever dient Law Book tijdig alle benodigde informatie te verstrekken die noodzakelijk is of geacht wordt noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen aan Law Book kenbaar te worden gemaakt.


Artikel 4 Honorarium

1. Het honorarium voor een eenmalig schriftelijk op te stellen advies bedraagt €0,00.

2. De kosten voor het intakegesprek en het eerste adviesgesprek bedragen tevens €0,00. 

3. Mocht uit het advies blijken dat er schriftelijke stukken opgesteld dienen te worden (vervolgopdracht), dan zal Law Book voor deze nieuwe opdracht een bedrag van €47,25 incl BTW in rekening brengen. 

4. Over door Law Book verrichte diensten die buiten het honorarium, het intakegesprek en het adviesgesprek vallen, is opdrachtgever BTW verschuldigd. BTW-heffing geschiedt conform het wettelijk vastgestelde percentage.

5. Kosten die door Law Book ten behoeve van opdrachtgever gemaakt zijn, zoals reiskosten of verzendingskosten, zullen bij opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

  

Artikel 5 Betaling

1. Betaling van facturen van Law Book dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

3. Indien, bij uitblijven van tijdige betaling, ook na aanmaning geen betaling volgt, is Law Book gerechtigd alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn ter invordering van haar vordering(en) op de opdrachtgever.

4. Alle (buiten) gerechtelijke kosten verband houdende met invordering van facturen zijn voor rekening van opdrachtgever, een en ander met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Voor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Law Book rechtens aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een vergoeding indien Law Book voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Law Book te verkrijgen verzekeringsuitkering vermeerderd met het eigen risico van Law Book onder die verzekering.

2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Law Book jegens opdrachtgever beperkt tot:

3.     a. enig feitelijk door opdrachtgever aangetoonde geleden directe schade èn

4.     b. het honorarium dat is gedeclareerd in de desbetreffende zaak in de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met een maximum van € 500 (vijfhonderd euro) exclusief BTW.

5. Tot de directe schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving evenmin als waardevermindering van producten.

6. Law Book is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schadeveroorzakende apparatuur. Law Book kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

7. Law Book is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

8. Law Book aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingsadviseurs, advocaten, procureurs, deurwaarders en /of deskundigen.

9.  Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

10.  Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen. 

  

Artikel 8 Vrijwaring

1. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt door Law Book uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte diensten geen rechten ontlenen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Law Book en personen die niet direct of indirect aan Law Book zijn verbonden (haar hulppersonen) tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de diensten die Law Book ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.


Artikel 9 Geheimhouding

1. Law Book is, tenzij het een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2. Law Book is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Law Book voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Tenzij daartoe door Law Book voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Law Book, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

  

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op de rechtsverhouding tussen Law Book en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en Law Book kennis te nemen. Niettemin heeft Law Book Advies het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever voor te leggen.